อัลกอริทึม “Algorithm”

0
97

ช่วงหลังมานี้ คำว่า “Algorithm” มีการพูดกันอย่างหนาหู ยิ่งนักวิชาการศึกษาที่ออกมาพูดถึงเรื่องการเรียน Coding แล้ว ยิ่งมีการพูดบ่อย พูดกันบ่อยจน ไม่ค่อยได้ยินคำนี้ในภาษาไทยเลยทีเดียว ส่งผลให้ มีบางท่านที่ไม่ได้เรียนรู้มาทางด้านเทคโนโลยี เกิดความสับสน และให้รู้สึกว่า คำว่า “Algorithm” มันยาก สิ่งที่ตามมาคือ การปล่อยเลยตามเลย ไม่ให้ความสนใจมัน ทั้งๆที่ คำนี้ มาจากรากฐานทางวิชาคณิตศาสตร์ หาใช่เทคโนโลยีไม่

อัลกอริทึม มาจากชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียในยุคศตวรรษที่ 9 ชื่ออะบู อับดิลลาห์ มูฮัมหมัด บิน มูซา อัลคอวาริซมีย์ (Abu Abdillah Muhammad binMusa al-Khawarizmi) ซึ่งต่อมาคำว่าอัลคอวาริซมีย์ (al-Khawarizmi)ได้เพี้ยนเป็นอัลกอริทมี (Algoritmi) แล้วกลายเป็นอัลกอริทึม(Algorithm) ในที่สุด ซึ่งตอนนั้น คำว่า อัลกอริทึม จะหมายถึงกฎที่ใช้ในการคิดคำนวณเลขคณิต ในปัจจุบันคำนี้ได้มีความหมายที่กว้างขึ้น โดยหมายรวมถึงขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และได้มีนักการศึกษา นักวิชาการ ให้ความหมายของคำว่า อัลกอริทึม (Algorithm) ไว้หลายท่าน ดังนี้

ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์คำว่า “Algorithm” ใช้คำว่า “ขั้นตอนวิธี” หมายถึง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเชิงคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์
         อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น
         อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง แนวคิดอย่างมีเหตุผลที่ผู้เขียนโปรแกรมใช้ในการอธิบายวิธีการอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับในการที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานและความถูกต้องในแต่ละขั้นตอน 
         อัลกอริทึม (Algorithm)  คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร  กระบวนการนี้ประกอบด้วยจะประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้นๆ และมีส่วนที่ต้องทำแบบวนซำอีก จนกระทั่งเสร็จสิ้นการทำงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here