การขับเคลื่อนวิทยการคำนวณ

0
229

คำถาม
ท่านมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนหรือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน coding ในสถานศึกษาของท่านอย่างไร

ตอบ ในการที่จะขับเคลื่อนหรือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน coding ในสถานศึกษา นั้น การสร้างความตระหนัก และความเข้าใจให้กับครูผู้สอนเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง ที่จะต้องทำ ดังต่อไปนี้
1.ประชุม/ชี้แจง ครูผู้สอน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยาการคำนวณ
2.ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางนำ วิทยาการคำนวณ ไปจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ ทั้งนี้คำนึงถึงระดับชั้นและความเหมาะสมอื่นๆ
3.ประชุม/ชี้แจง/อบรม/พัฒนา ครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ทั้งนี้ อาจเชิญวิทยากรแกนนำในเขตพื้นที่ มาให้ความรู้และเรียกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
4.นิเทศ /ติดตาม / สนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5.กำหนดเป็นนโยบายสำคัญที่บุคลากรทุกคนต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติ

https://member.accesstrade.in.th/api/p/site/38495/campaign/553/product/search/all/52ae0faa2d6b984ace7280c66f885315

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here