- Advertisement -

ความเป็นมาของเผ่าภูไท(ตอนที่ 1)

กำเนิดคำว่า ภูไทผู้ไทผู้ไทย หรือ ไต เป็นคำที่มีความหมายเดียวกันเป็นคำที่ใช้เรียกคนชนชาติเดียวกันในหนังสือนิทานขุนบรมราชาธิราช หรือพระยาแถน กล่าวไว้ว่า คนชนชาติภูไทนี้เกิดจากน้ำเต้า ๒ หน่วย และมีนักปราชญ์หลายท่านให้ความเห็นไว้ว่า ภูไท ผู้ไทย หือไต เป็นคำที่มีความหมายเดียวกันกับคำว่า เทียน แถน...
- Advertisement -

วิทยาการคำนวณ

สร้างเว็บหารายได้เสริม

GOOGLE APP

ท่องเที่ยวและกีฬา

วัฒนธรรม

- Advertisement -

เรื่องแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

เรื่องน่ารู้

- Advertisement -